Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich

Metody leczenia

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa jest skuteczną metodą terapeutyczną stosowaną w przypadku występowania zaburzeń uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Jest również wykorzystywana w terapii dzieci z problemami w uczeniu się , z zakłóceniami uwagi, z zaburzeniami emocjonalnymi, z problemami w komunikacji, z trudnościami psychomotorycznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z trudnościami w nauce języków obcych.

Trening w metodzie polega na odsłuchiwaniu dźwięków podawanych drogą powietrzną oraz kostną z tzw. „elektronicznego ucha” (modelu ucha ludzkiego) – urządzenia zaprojektowanego przez twórcę metody – Alfreda Tomatisa (1920-2001) i opiera się na prawach Tomatisa, które w uproszczeniu zakładają, że głos ludzki zawiera tylko to, co słyszy ucho. Jeżeli uchu uszkodzonemu umożliwi się ponowne prawidłowe słyszenie, to wówczas jakość głosu ulegnie szybkiej i nieświadomej poprawie. Odpowiednia stymulacja słuchowa w myśl praw Tomatisa spowodować ma zdecydowaną i trwałą poprawę artykulacji.

Szerokie zastosowanie metody jest możliwe dzięki jej specyfice polegającej na tym, iż wykorzystywane podczas terapii dźwięki pobudzają ucho wewnętrzne zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej. Metoda pozwala również zmierzyć uzyskane postępy.

Terapia jest bezpłatna.
Zapisy w PPP u terapeutów.

Metoda Warnkego

Metoda Warnkego jest kompleksowym postępowaniem diagnostycznym i terapeutycznym przeprowadzanym za pomocą elektronicznego narzędzia, jakim jest „Brain-Boy Universal Professional”.

Diagnoza ma na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych są zautomatyzowane.

Trening pozwala na poprawienie funkcjonowania w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz słuchowo – ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi.
Trening metodą Warnkego obejmuje 3 obszary: automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, automatyzację koordynacji półkul mózgowych, rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.
Dzięki treningowi mózg porządkuje odebrane bodźce, co prowadzi do zrozumienia przekazywanych informacji i jest w stanie je odczytać w sposób automatyczny. Zaburzenia automatyzacji stanowią istotną przyczynę problemów rozwojowych, obejmujących sferę języka mówionego i pisanego, a tym samym trudności w nauce, czytaniu czy pisaniu.

Biofeedback

EEG – BIOFEEDBACK to metoda treningu pracy mózgu prowadząca do zwiększenia jego możliwości. Pomaga odpowiednio zrelaksować się, poprawia koncentrację uwagi oraz szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału. Wpływa na usprawnienie procesów poznawczych, a co za tym idzie – skutkuje polepszeniem wyników w nauce.

EEG – Biofeedback stosuje się m.in.

w następujących zaburzeniach:

  • trudności w dłuższej koncentracji uwagi
  • nadpobudliwość psychoruchowa
  • problemy szkolne (słabe wyniki w nauce, dysleksja, dysortografia)
  • zaburzenia neurorozwojowe
  • zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym

Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna dla dziecka.

Screeningowy audiometr tonalny

Umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci , młodzieży i osób dorosłych.
Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego w zakresie umiejętności różnicowania długości dźwięków i wysokości dźwięków.

Scroll to Top
Skip to content