Najczęstsze pytania

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat funkcjonowania naszej Poradni. Bazę pytań i odpowiedzi na nie będziemy systematycznie poszerzać.

  1. Kto może skorzystać z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej?

Poradnia udziela wsparcia dzieciom i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły, a także ich rodzicom i nauczycielom.

W korzystaniu z usług Poradni obowiązuje rejonizacja.

Pod opieką naszej Poradni pozostają dzieci i młodzież uczęszczające do siemianowickich szkół i przedszkoli, niezależnie od miejsca zamieszkania oraz ich rodzice i nauczyciele.

Dzieci młodsze i ich rodzice mogą skorzystać z pomocy naszej Poradni, jeśli są mieszkańcami Siemianowic Śląskich.

  1. Z pomocy jakich specjalistów mogę skorzystać w Poradni?

W naszej Poradni zatrudnieni są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i psychoterapeuci.

Większość naszych specjalistów posiada dodatkowe kwalifikacje. Są wśród nas między innymi: tyflopedagodzy, surdopedagodzy, oligofrenopedagodzy, terapeuci pedagogiczni, psychoterapeuci, socjoterapeuta, doradcy zawodowi, neurologopeda, emisjolog, mediator.

  1. Jakie dokumenty w sprawie dziecka wydaje nasza Poradnia?

Rodzic, opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń może starać się, po wcześniejszej diagnozie, o wydanie między innymi:

– informacji o wynikach diagnozy

– opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

– orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

– orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

– opinii o objęciu dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce

– opinii o objęciu ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

– opinii o odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego

– opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

– opinii w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

  1. Kto może wnioskować o wydanie powyższych dokumentów i kto może je odebrać?

Wspomniane dokumenty wydawane są na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia po uprzedniej diagnozie.

Odebrać w/w dokumenty może rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń lub osoba do tego pisemnie upoważniona (np. członek rodziny).

  1. Czy pomoc Poradni jest odpłatna?

Nasza poradnia jest placówką publiczną. Dzieci, rodzice i nauczyciele mogą korzystać z naszej oferty bezpłatnie.

  1. Kto może przyprowadzić dziecko na wizytę do poradni?

Niepełnoletnie dziecko przychodzi na pierwszą wizytę do poradni pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu tego indywidualnie z osobą prowadzącą spotkanie, na kolejne wizyty dziecko może być przyprowadzane przez inną osobą lub uczęszczać samodzielnie, za pisemna zgodą rodzica/opiekuna prawnego. Pełnoletni uczniowie mogą przyjść do poradni samodzielnie.

  1. Jakie dokumenty mogą być potrzebne podczas wizyty w poradni?

Specjalista może poprosić rodzica o dostęp do dokumentacji zawierającej informacje niezbędne do postawienia diagnozy i dzielenia pomocy, takiej jak:

  • –          dokumentacja medyczna dziecka, w tym książeczka zdrowia
  • –          opinia ze żłobka, przedszkola, szkoły
  • –          informacja o sytuacji prawnej dziecka