Uczniowie szkół podstawowych


ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNIZAJĘCIA INDYWIDUALNE


„Self-Reg” dla dzieci i rodziców

NOWOŚĆ

DLA KOGO

Uczniowie klas I-III.

KORZYŚCI

 • lepsze radzenie sobie ze stresem
 • umiejętność samoregulacji emocji
 • budowanie satysfakcjonujących relacji z ludźmi

KIEDY

Terminy do ustalenia po konsultacji psychologicznej.

PROWADZĄCA

 • Anna Mierzwa

Siedem nawyków skutecznego działania

NOWOŚĆ

DLA KOGO

Uczniowie klas I-III oraz ich rodzice.

KORZYŚCI

Opanowanie umiejętności postępowania zgodnie z zasadami takimi jak:

 • odpowiedzialność,
 • planowanie,
 • szacunek dla innych,
 • praca zespołowa,
 • równowaga.

KIEDY

Terminy do ustalenia po konsultacji psychologicznej.

PROWADZĄCA

 • Anna Mierzwa

Praktyka uważności dla dzieci i rodziców

NOWOŚĆ

DLA KOGO

Uczniowie klas I-V oraz ich rodzice.

KORZYŚCI

 • umiejętność uspakajania gonitwy myśli,
 • umiejętność dostrzegania i akceptacji własnych emocji,
 • umiejętność bycia uprzejmym i miłym dla siebie i innych.

KIEDY

Terminy do ustalenia po konsultacji psychologicznej.

PROWADZĄCA

 • Anna Mierzwa

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

DLA KOGO

Dzieci w wieku szkolnym.

KORZYŚCI

Metoda Tomatisa  jest skuteczną metodą terapeutyczną stosowaną w przypadku występowania zaburzeń uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Jest również wykorzystywana w terapii dzieci z problemami w uczeniu się , z zakłóceniami uwagi, z zaburzeniami emocjonalnymi, z problemami w komunikacji, z trudnościami psychomotorycznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z trudnościami w nauce języków obcych. Szerokie zastosowanie metody jest możliwe dzięki jej specyfice polegającej na tym,  iż wykorzystywane podczas terapii dźwięki pobudzają ucho wewnętrzne zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej. Metoda pozwala zmierzyć uzyskane postępy.

KIEDY

Terminy do ustalenia po wcześniejszym spotkaniu z osobą prowadzącą.

PROWADZĄCE

 • Aleksandra Nowak
 • Blanka Kamińska

Poradnictwo zawodowe – Badania i porady indywidualne pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia

DLA KOGO

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

KORZYŚCI

 • usystematyzowanie wiedzy o sobie w oparciu o przeprowadzone badania,
 • skonfrontowanie własnych wyborów z proponowanym przez doradcę zawodowego kierunkiem dalszego kształcenia.

KIEDY

Termin do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Janina Kapica
 • Blanka Kamińska

Terapia zaburzeń tikowych u dzieci

DLA KOGO

Uczniowie zmagający się z problemem tików oraz ich rodzice.

KORZYŚCI

Proponowane zajęcia terapeutyczne opierają się na autorskim programie psychopedagogicznej terapii zaburzeń tikowych „OWAT” stworzonym przez Agnieszkę Sobiegałę, cenioną  specjalistkę w  tej dziedzinie. Zakłada on współpracę z dzieckiem oraz jego rodzicami, mającą na celu wypracowanie sposobów radzenia sobie z tikami oraz trudnościami jakie stwarzają one w sytuacji emocjonalnej, rodzinnej i społecznej dziecka.

KIEDY

Terminy do ustalenia po konsultacji psychologicznej.

PROWADZĄCA

 • Anna Mierzwa

Badania centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem screeningowego audiometru tonalnego

DLA KOGO

Uczniowie szkół podstawowych.

KORZYŚCI

Badanie centralnego przetwarzania słuchowego.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Blanka Kamińska
 • Aleksandra Nowak

Zajęcia terapeutyczne metodą Warnkego

DLA KOGO

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych z deficytami centralnego przetwarzania spostrzeżeń (m.in. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami procesów słuchowych).

KORZYŚCI

Wytrenowanie automatyzacji spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, usprawnienie umiejętności czytania i pisania. Ćwiczenia doskonalące m.in. umiejętności odróżniania fonemów oraz dekodowania melodii mówienia, co ma istotne znaczenie dla  zrozumienia mowy.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Blanka Kamińska
 • Aleksandra Nowak

Terapia indywidualna krótko i długoterminowa

DLA KOGO

Dla dzieci, u których w życiu codziennym wystąpiło wiele trudnych sytuacji, z którymi nie potrafią sobie poradzić.

Problemy szkolne, fobie społeczne czy reakcje psychosomatyczne mogą  być wynikiem przeżyć emocjonalnych dziecka związanych z trudną sytuacją rodzinną lub odwrotnie, trudności szkolne mogą powodować kłopoty w życiu rodzinnym i osobistym dziecka.

KORZYŚCI

Spotkania terapeutyczne pozwolą dziecku na przeanalizowanie i przepracowanie własnych problemów z pomocą specjalisty. Bezpieczna relacja terapeutyczna umożliwi i ułatwi pacjentowi otwarcie się na własne potrzeby i uczucia. Przy uważnej obserwacji i wsparciu terapeuty, dziecko może szukać własnej drogi, mówić o  tym,  co jest dla niego ważne, co je trapi. Praca terapeutyczna pomaga w ujawnieniu, nazwaniu i zrozumieniu własnych emocji. Głębsze poznanie siebie może pozytywnie wpłynąć na relacje rodzinne i kontakty społeczne, a świadomość własnych możliwości i ograniczeń ułatwi osiąganie sukcesów.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Ewa Bulska – Mazur
 • Anna Rusiniak
 • Aleksandra Skwara

Przesiewowe badania wzroku, słuchu i mowy

DLA KOGO

 • na terenie szkół – uczniowie klas I szkół podstawowych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez szkołę,
 • na terenie poradni – uczniowie szkół podstawowych, klasy II-VIII.

KORZYŚCI

Wczesne wykrycie wady wzroku, słuchu, mowy – zapobieganie problemom szkolnym (badania prowadzone są za pomocą programu komputerowego „Platforma do badań zmysłów” opracowanego przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie we współpracy z Katedrą Inżynierii Dźwięku Politechniki Gdańskiej)

 • program „Słyszę” umożliwi wykrycie zaburzeń słuchu,
 • program „Widzę” – pozwala na wykrycie wad wzroku związanych z nieprawidłowym odbiorem ostrości i kontrastowości obrazów oraz problemów związanych z różnicowaniem barw,
 • program „Mówię” – umożliwia wykrycie zaburzeń w zakresie komunikacji językowej.

KIEDY

Termin do ustalenia z prowadzącymi.

PROWADZĄCE

 • Anna Kijas – Golba
 • Gabriela Pogorzelec

Biofeedback

DLA KOGO

Uczniowie szkół podstawowych.

KORZYŚCI

Metoda EEG biofeedback pozwala na ustalenie harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i uczenia się mózgu. Zalecana jest w przypadku trudności w nauce, dysleksji, dysgrafii, nadpobudliwości psychoruchowej, problemów z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem oraz w przypadku dzieci intensywnie uczących się. Treningi mają charakter wyciszający i relaksujący przy jednoczesnej aktywizacji procesów myślenia i koncentracji uwagi. Badania wykazały, że metoda jest zupełnie bezpieczna, nie daje żadnych skutków ubocznych, a jej skuteczność ocenia się na 85% – 95% przypadków w zależności od stopnia złożoności problemu. Cykl terapeutyczny składa się z 10 spotkań odbywających się jeden raz w tygodniu. Treningi EEG biofeedback odbywają się po wcześniejszej kwalifikacji.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Anna Kijas – Golba
 • Gabriela Pogorzelec

Terapia pedagogiczna „Skoncentruj się”

DLA KOGO

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych napotykających problemy z koncentracją uwagi podczas nauki, zarówno w szkole jak i w domu.

KORZYŚCI

Zajęcia pomagają w koncentrowaniu się dziecka na bodźcach werbalnych i wzrokowych, co w dalszej mierze prowadzi do lepszego zrozumienia i wykonywania poleceń wydanych dziecku, sprawniejszemu słuchaniu i rozumieniu tego, co inni do niego mówią  oraz sprawniejszemu i szybszemu wykonywaniu zadań opartych o zmysł wzroku. Oprócz tego wzmacniana jest odporność dziecka na dystraktory (czynniki zewnętrzne takie jak hałas, szum, rozmowa itp.) przez co usprawniana jest indywidualna praca ucznia np. przy odrabianiu zadań domowych. Zajęcia służą również rozwojowi pamięci.

KIEDY

Terminy do ustalenia po konsultacji z prowadzącym.

PROWADZĄCY

 • Adam Spendel

Terapia pedagogiczna „Dobrze czytam i piszę”

DLA KOGO

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych mających trudności z poprawnym pisaniem i czytaniem.

KORZYŚCI

Usprawniane jest tempo, technika i sprawność czytania i pisania dziecka, z wykorzystaniem technik multimedialnych takich jak programy komputerowe oraz techniki tradycyjne – odwzorowywanie figur i szlaczków, uzupełnianie tekstów z dziurami itp. Dziecko lepiej i sprawniej czyta, jak również szybciej i ładniej pisze.

KIEDY

Terminy do ustalenia po konsultacji z prowadzącym.

PROWADZĄCY

 • Adam Spendel

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)

DLA KOGO

Uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VIII.

KORZYŚCI

Dzięki indywidualnie opracowanemu programowi terapeutycznemu i wykorzystaniu wielu metod uczniowie uzyskują pomoc w osiągnięciu trwałych i zadowalających efektów w minimalizowaniu trudności w nauce czytania i pisania.

 • uatrakcyjnieniu oferty służą zajęcia z wykorzystaniem programów komputerowych rodzice otrzymują wskazówki dotyczące kontynuowania ćwiczeń w domu,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne stwarzają szansę na zminimalizowanie występujących braków oraz przygotowanie uczniów do efektywnej nauki.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Aleksandra Nowak
 • Barbara Lipińska
 • Gabriela Pogorzelec

Terapia pedagogiczna

DLA KOGO

Uczniowie klas I przejawiających trudności w nauce, zagrożeni dysleksją.

KORZYŚCI

Stymulowanie i zapobieganie deficytom w rozwoju funkcji percepcyjno- motorycznych. Zajęcia obejmują usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej, słuchowej, sprawności motorycznej, szczególnie dotyczącej precyzji manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Istotne jest  też  wydłużanie koncentracji  uwagi, jej podzielności, uwrażliwienie dziecka na bodźce, trening spostrzeżeniowy. Prawidłowy rozwój tych funkcji warunkuje nabywanie wiadomości i umiejętności szkolnych, a tym samym zmniejszy ryzyko dysleksji.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Wioletta Podsiadło
 • Barbara Lipińska

Badania i terapia logopedyczna

DLA KOGO

Dzieci z zaburzeniami mowy i języka.

KORZYŚCI

Eliminacja wad wymowy, stymulacja rozwoju mowy, podniesienie kompetencji językowych.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska

ZAJĘCIA GRUPOWE


Trening Zastępowania Agresji

DLA KOGO

Uczniowie szkół podstawowych, zainteresowani zmianą własnego agresywnego zachowania na prospołeczne, pozwalające na osiągnięcie większej radości i satysfakcji z życia.

KORZYŚCI

 • Znajomość alternatywnych wobec agresji sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania,
 • Kontrolowanie własnej impulsywności,
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych,
 • Rozwój myślenia moralnego.

KIEDY

Każdy wtorek 16:00 – 17:30

PROWADZĄCE

 • Barbara Lipińska
 • Anna Mierzwa

Badania grupowe określające dalszy kierunek kształcenia prowadzone na terenie szkół

DLA KOGO

Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.

KORZYŚCI

Pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia.

Konfrontacja wyników badań grupowych z własnym wyborem szkoły, z wyborem proponowanym przez rodziców, wychowawcę klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego lub  szkolnego doradcę zawodowego – analiza proponowanych kierunków, podjęcie trafnych decyzji.

KIEDY

Termin do ustalenia z prowadzącymi.

PROWADZĄCE

 • Janina Kapica
 • Blanka Kamińska

Psychoterapia grupowa dla uczniów

DLA KOGO

Uczniowie klas I-III skierowani przez psychologa.

KORZYŚCI

Zajęcia mają na celu korygowanie nieprawidłowego sposobu budowania relacji w grupie, a także naukę radzenia sobie z trudnymi emocjami.

KIEDY

II semestr roku szkolnego 2019/2020, termin do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Anna Mierzwa
 • Anna Rusiniak

Terapia grupowa dla dzieci przejawiających nieprawidłowości rozwoju emocjonalnego, w tym dla dzieci autystycznych

DLA KOGO

Uczniowie klas I – III szkół podstawowych przejawiający trudności w rozwoju emocjonalnym, dzieci autystyczne.

KORZYŚCI

Zajęcia obejmują ćwiczenia relaksacyjne i odprężające, kształtujące pozytywny obraz własnej osoby. Uczą podstawowych umiejętności społecznych – nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie, gotowości do zachowań prospołecznych. W zajęciach wykorzystujemy elementy metody W.Sherborne, P.Dennisona, M.Polender, zabawy muzyczno-ruchowe i inne.

KIEDY

Środa (2 razy w miesiącu) 16:30 -18:00.

PROWADZĄCE

 • Wioletta Podsiadło
 • Gabriela Pogorzelec

Terapia jąkania i innych niepłynności mowy

DLA KOGO

Dzieci oraz ich rodzice lub inne osoby wspierające.

KORZYŚCI

Pokonanie problemów związanych z występującymi zaburzeniami płynności mowy Poprawa płynności mowy i zwolnienie jej tempa oraz uodpornienie na stres i niepowodzenia wynikające z różnorodnych aktów werbalnej komunikacji, przezwyciężenie bariery nieśmiałości w kontaktach interpersonalnych oraz osiągnięcie sukcesu płynnie i swobodnie porozumiewającego się mówcy.

KIEDY

Termin do ustalenia z prowadzącymi.

PROWADZĄCY

 • Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska
 • Adam Spendel

Socjoterapia

DLA KOGO

Uczniowie klas VII-VIII z objawami zaburzonego zachowania i nieprzystosowania społecznego.

KORZYŚCI

 • Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowanie uczniów, nauka nowych umiejętności społecznych.
 • Nauka wychodzenia z ról niekorzystnych dla uczniów nauka rozpoznawania i wyrażania emocji poznawanie przez uczniów swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie.
 • Rozwijanie asertywności, uczenie się mówienia „nie”.
 • Poznanie przez uczniów metod radzenia sobie ze stresem.

KIEDY

Termin do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCY

 • Adam Spendel