Dzieci w wieku przedszkolnym


ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNIZAJĘCIA INDYWIDUALNE


„Self-Reg” dla dzieci i rodziców

NOWOŚĆ

DLA KOGO

Dzieci w wieku przedszkolnym

KORZYŚCI

 • lepsze radzenie sobie ze stresem
 • umiejętność samoregulacji emocji
 • budowanie satysfakcjonujących relacji z ludźmi

KIEDY

Terminy do ustalenia po konsultacji psychologicznej.

PROWADZĄCA

 • Anna Mierzwa

Siedem nawyków skutecznego działania

DLA KOGO

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice.

KORZYŚCI

Opanowanie umiejętności postępowania zgodnie z zasadami takimi jak: odpowiedzialność,

 • planowanie,
 • szacunek dla innych,
 • praca zespołowa,
 • równowaga.

KIEDY

Terminy do ustalenia po konsultacji psychologicznej.

PROWADZĄCA

 • Anna Mierzwa

Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

DLA KOGO

Dzieci w wieku przedszkolnym.

KORZYŚCI

Metoda Tomatisa  jest skuteczną metodą terapeutyczną stosowaną w przypadku występowania zaburzeń uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Jest również wykorzystywana w terapii dzieci z  problemami w uczeniu się , z zakłóceniami uwagi, z zaburzeniami emocjonalnymi, z problemami w komunikacji, z trudnościami psychomotorycznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z trudnościami w nauce języków obcych. Szerokie zastosowanie metody jest możliwe dzięki jej specyfice polegającej na tym,  iż wykorzystywane podczas terapii dźwięki pobudzają ucho wewnętrzne zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej. Metoda pozwala zmierzyć uzyskane postępy.

KIEDY

Terminy do ustalenia po wcześniejszym spotkaniu z osobą prowadzącą.

PROWADZĄCE

 • Aleksandra Nowak,
 • Blanka Kamińska

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

DLA KOGO

Dzieci w wieku przedszkolnym, a także młodszych, przejawiających różnorodne deficyty rozwojowe.

KORZYŚCI

Zajęcia wspierają sferę najbliższego rozwoju dziecka. Wczesne oddziaływanie pedagogiczne skierowane jest na rozwój i stymulację funkcji poznawczych, które bezpośrednio (elementarne funkcje percepcyjno-motoryczne, pamięć i uwaga) i pośrednio (mowa i myślenie) wpływają oraz wyznaczają poziom opanowania treści i umiejętności dydaktycznych. Pozwalają na osiąganie dojrzałości szkolnej.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Wioletta Podsiadło

Badania i terapia logopedyczna

DLA KOGO

Dzieci z zaburzeniami mowy i języka.

KORZYŚCI

Eliminacja wad wymowy, stymulacja rozwoju mowy, podniesienie kompetencji językowych.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska

„Głowa do góry” terapia psychologiczna dla dzieci nieśmiałych

DLA KOGO

Dzieci w wieku przedszkolnym mające trudności z zaadaptowaniem się w środowisku rówieśniczym, przeżywające lęki separacyjne, skryte i nieśmiałe.

KORZYŚCI

Spotkania pomagają dzieciom w lepszym radzeniu sobie z nowymi sytuacjami, poprawiają wiarę w możliwości małego człowieka, dzięki czemu dzieci stają się mniej nieśmiałe.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Małgorzata Wons

Biofeedback

DLA KOGO

Dzieci w wieku przedszkolnym.

KORZYŚCI

Metoda EEG biofeedback pozwala na ustalenie harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i uczenia się mózgu. Zalecana jest w przypadku trudności w nauce, dysleksji, dysgrafii, nadpobudliwości psychoruchowej, problemów z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem oraz w przypadku dzieci intensywnie uczących się. Treningi mają charakter wyciszający i relaksujący przy jednoczesnej aktywizacji procesów myślenia i koncentracji uwagi. Badania wykazały, że metoda jest zupełnie bezpieczna, nie daje żadnych skutków ubocznych, a jej skuteczność ocenia się na 85% – 95% przypadków w zależności od stopnia złożoności problemu. Cykl terapeutyczny składa się z 10 spotkań odbywających się jeden raz w tygodniu. Treningi EEG biofeedback odbywają się po wcześniejszej kwalifikacji.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Anna Kijas-Golba
 • Gabriela Pogorzelec

ZAJĘCIA GRUPOWE


Terapia grupowa dla dzieci przejawiających nieprawidłowości rozwoju emocjonalnego, w tym dla dzieci autystycznych

DLA KOGO

Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiające trudności w rozwoju emocjonalnym, dzieci autystyczne.

KORZYŚCI

Zajęcia obejmują ćwiczenia relaksacyjne i odprężające, kształtujące pozytywny obraz własnej osoby. Uczą podstawowych umiejętności społecznych – nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi, przestrzegania zasad i norm obowiązujących w grupie, gotowości do zachowań prospołecznych. W zajęciach wykorzystujemy elementy metody W.Sherborne, P.Dennisona, M.Polender, zabawy muzyczno-ruchowe i inne.

KIEDY

Środa (2 razy w miesiącu) 16:30 -18:00.

PROWADZĄCE

 • Wioletta Podsiadło
 • Gabriela Pogorzelec

Stymulacja rozwoju mowy

DLA KOGO

Dzieci w wieku 3-4 lat nie uczęszczające do przedszkola z zakłóceniami kontaktu i komunikacji, z opóźnionym rozwojem mowy lub zakłóceniami w motywacji do mówienia, realizowane przy współudziale rodziców.

KORZYŚCI

Nabycie i podniesienie kompetencji językowych. Rozwijanie mowy i języka. Przezwyciężanie bariery nieśmiałości w kontaktach interpersonalnych. W zajęciach wykorzystujemy elementy metody W. Sherborne i M. Bogdanowicz oraz zabawy muzyczno-ruchowe.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska
 • Anna Kijas-Golba.