Uczniowie szkół ponadpodstawowych


ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNIZAJĘCIA INDYWIDUALNE


Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

DLA KOGO

Młodzież w wieku szkolnym

KORZYŚCI

Metoda Tomatisa  jest skuteczną metodą terapeutyczną stosowaną w przypadku występowania zaburzeń uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej. Jest również wykorzystywana w terapii dzieci z  problemami w uczeniu się , z zakłóceniami uwagi, z zaburzeniami emocjonalnymi, z problemami w komunikacji, z trudnościami psychomotorycznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z trudnościami w nauce języków obcych. Szerokie zastosowanie metody jest możliwe dzięki jej specyfice polegającej na tym,  iż wykorzystywane podczas terapii dźwięki pobudzają ucho wewnętrzne zarówno na płaszczyźnie słuchowej, jak i motorycznej. Metoda pozwala zmierzyć uzyskane postępy.

KIEDY

Terminy do ustalenia po wcześniejszym spotkaniu z osobą prowadzącą.

PROWADZĄCE

 • Aleksandra Nowak
 • Blanka Kamińska

Terapia zaburzeń tikowych u uczniów

DLA KOGO

Uczniowie zmagający się z problemem tików oraz ich rodzice.

KORZYŚCI

Proponowane zajęcia terapeutyczne opierają się na autorskim programie psychopedagogicznej terapii zaburzeń tikowych „OWAT” stworzonym przez Agnieszkę Sobiegałę, cenioną specjalistkę w tej dziedzinie. Zakłada on współpracę z dzieckiem oraz jego rodzicami, mającą na celu wypracowanie sposobów radzenia sobie z tikami oraz trudnościami jakie stwarzają one w sytuacji emocjonalnej, rodzinnej i społecznej dziecka.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCA

 • Anna Mierzwa

Konsultacje psychologiczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem

DLA KOGO

Konsultacje przeznaczone są dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami lub innymi używkami, a także młodzieży zagrożonej innymi uzależnieniami, takimi jak: uzależnienie od komputera, telefonu, TV, zakupów, jedzenia i innych. Spotkania przeznaczone są również dla rodziców zaniepokojonych o swoje dzieci lub zauważających niepokojące symptomy.

KORZYŚCI

Konsultacje pomogą określić jak poważny jest problem oraz jakie niezbędne kroki należy podjąć aby nie doszło do pogorszenia sytuacji. Na spotkaniu rodzice otrzymają niezbędne informacje dotyczące profilaktyki oraz sposobów poradzenia sobie z problemem.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni

PROWADZĄCA

 • Anna Rusiniak

Badania centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem screeningowego audiometru tonalnego

DLA KOGO

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

KORZYŚCI

Diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Blanka Kamińska
 • Aleksandra Nowak

Badania centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem screeningowego audiometru tonalnego

DLA KOGO

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół średnich z deficytami centralnego przetwarzania spostrzeżeń (m.in. ze specyficznymi trudnościami w uczeniu) .

KORZYŚCI

Wytrenowanie automatyzacji spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, usprawnienie umiejętności czytania i pisania.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Blanka Kamińska
 • Aleksandra Nowak

Terapia indywidualna krótko i długoterminowa

DLA KOGO

Dla uczniów, u których w życiu codziennym wystąpiło wiele trudnych sytuacji, z którymi nie potrafią sobie poradzić.
Problemy szkolne, fobie społeczne czy reakcje psychosomatyczne mogą być wynikiem przeżyć emocjonalnych dziecka związanych z  trudną sytuacją rodzinną lub odwrotnie, trudności szkolne mogą powodować kłopoty w życiu rodzinnym i osobistym dziecka.

KORZYŚCI

Spotkania terapeutyczne pozwolą na przeanalizowanie i przepracowanie własnych problemów z pomocą specjalisty. Bezpieczna relacja terapeutyczna umożliwi i ułatwi pacjentowi otwarcie się na własne potrzeby i uczucia. Przy uważnej obserwacji i wsparciu terapeuty, dziecko może szukać własnej drogi, mówić o tym, co jest dla niego ważne, co je trapi. Praca terapeutyczna pomaga w ujawnieniu, nazwaniu i zrozumieniu własnych emocji. Głębsze poznanie siebie może pozytywnie wpłynąć na relacje rodzinne i kontakty społeczne, a świadomość własnych możliwości i ograniczeń ułatwi osiąganie sukcesów.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Ewa Bulska – Mazur
 • Anna Rusiniak
 • Aleksandra Skwara

Coaching osobisty

DLA KOGO

Indywidualne sesje coachingowe przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu udzielenia wsparcia do wprowadzenia zmian w swoim życiu.

KORZYŚCI

Coaching osobisty (life coaching) jest doskonałym wsparciem dla wszystkich osób, które czują gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Coaching osobisty daje klientowi możliwość całkowitego spojrzenia na swoje życie, zastanowienia się dokąd zmierza, przemyślenia, w jakich obszarach najbardziej potrzebuje zmian.

Coaching osobisty może dotyczyć:

 • rozwoju osobistego (odkrywanie własnych pragnień, motywowanie siebie, budowanie pewności siebie, zwiększanie wiary we własne możliwości)
 • poprawy relacji w rodzinie, pracy i szkole realizowania własnych pasji radzenia sobie ze stresem.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Renata Jaroń – Guzy

Biofeedback

DLA KOGO

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

KORZYŚCI

Metoda EEG biofeedback pozwala na ustalenie harmonii czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i uczenia się mózgu. Zalecana jest w przypadku trudności w nauce, dysleksji, dysgrafii, nadpobudliwości psychoruchowej, problemów z koncentracją uwagi, zapamiętywaniem oraz w przypadku dzieci intensywnie uczących się. Treningi mają charakter wyciszający i relaksujący przy jednoczesnej aktywizacji procesów myślenia i koncentracji uwagi. Badania wykazały, że metoda jest zupełnie bezpieczna, nie daje żadnych skutków ubocznych, a jej skuteczność ocenia się na 85% – 95% przypadków w zależności od stopnia złożoności problemu. Cykl terapeutyczny składa się z 10 spotkań odbywających się jeden raz w tygodniu.

Treningi EEG biofeedback odbywają się po wcześniejszej kwalifikacji.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Anna Kijas-Golba
 • Gabriela Pogorzelec

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia)

DLA KOGO

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.

KORZYŚCI

 • Dzięki indywidualnie opracowanemu programowi terapeutycznemu i wykorzystaniu wielu metod uczniowie uzyskują pomoc w osiągnięciu trwałych i zadowalających efektów w minimalizowaniu trudności w nauce czytania i pisania.
 • Uatrakcyjnieniu oferty służą zajęcia z wykorzystaniem programów komputerowych rodzice otrzymują wskazówki dotyczące kontynuowania ćwiczeń w domu zajęcia korekcyjno-kompensacyjne stwarzają szansę na zminimalizowanie występujących braków oraz przygotowanie uczniów do efektywnej nauki.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Aleksandra Nowak
 • Barbara Lipińska
 • Gabriela Pogorzelec

Poradnictwo zawodowe

DLA KOGO

Badania i porady indywidualne dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych pod kątem wyboru dalszego kierunku kształcenia.

KORZYŚCI

Usystematyzowanie wiedzy o sobie w oparciu o przeprowadzone badania skonfrontowanie własnych wyborów z proponowanym przez doradcę zawodowego kierunkiem dalszego kształcenia.

KIEDY

Terminy do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Janina Kapica
 • Blanka Kamińska

ZAJĘCIA GRUPOWE


Badania grupowe określające dalszy kierunek kształcenia prowadzone na terenie szkół

DLA KOGO

Uczniowie II klas liceum.

KORZYŚCI

Określenie dalszego kierunku kształcenia, konfrontacja wyników badań grupowych z własnym wyborem szkoły, wyborem proponowanym przez rodziców, wychowawcę klasy, pedagoga lub psychologa szkolnego, szkolnego doradcę zawodowego – analiza proponowanych kierunków, podjęcie trafnych decyzji, możliwość zaproponowania dalszego kierunku kształcenia większej ilości uczniów.

KIEDY

Terminy do ustalenia z prowadzącymi.

PROWADZĄCE

 • Janina Kapica
 • Blanka Kamińska

Terapia jąkania i innych niepłynności mowy

DLA KOGO

Dzieci, młodzież oraz ich rodzice lub inne osoby wspierające.

KORZYŚCI

Pokonanie problemów związanych z występującymi zaburzeniami płynności mowy Poprawa płynności mowy i zwolnienie jej tempa oraz uodpornienie na stres  i niepowodzenia wynikające z różnorodnych aktów werbalnej komunikacji, przezwyciężenie bariery nieśmiałości w kontaktach interpersonalnych oraz osiągnięcie sukcesu płynnie i swobodnie porozumiewającego się mówcy.

KIEDY

Termin do ustalenia w sekretariacie Poradni.

PROWADZĄCE

 • Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska
 • Adam Spendel